PAM

 

SUBVENCIÓ  CONCECIDA 2021

Convocatòria de subvenció per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva. 2021

  Import concedit:           8.265,37€

 

PAM 2020-2023

Subvenció de la Diputació del PAM 2020-2023 .  

Acord Junta de Govern de 20 d’octubre de 2020

AJUNTAMENT DEL MILÀ

 

ANY 2020
Concepte: Despeses corrents30.111,63€
  
ANY 2021
Concepte: Despeses corrents30.111,63€
  
ANY 2022
Concepte: Inversions : Carrers125.000,00€
Concepte: Despeses corrents30.111,63€
  
ANY 2023
Concepte: Despeses corrents 30.111,63€
  
TOTAL 2020-2023245.446,52€

 

PAM 2017-2019

L’Ajuntament del Milà ha rebut del Pla d'Acció Municipal (PAM) per al finançamenat de l'obra Nova estació depuradora d'aigües residuals a el Milà-EDAR:

2017

85.117,99€

2018

65.422,00€

2019

26.250,00€