Comissions Informatives

Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats. D'aquesta manera, les comissions informatives actuen com a òrgan consultiu del ple.

Aquestes comissions informatives han d'existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. En la resta, només quan ho disposi el seu reglament orgànic i així ho acordi el ple de l'ajuntament.

Comissió especial de Comptes

És obligatòria a tots els municipis, ja que són les encarregades de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació:

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants del Ple de la corporació, essent representats proporcionalment en la Comissió, a partir de la seva proporció de representativitat en el mateix Ple de l'ajuntament.

Les seves competències s'entendran sens perjudici de les que correspongui al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. Sol ser una Comissió auditora dels pressupostos i comptes econòmics de l'entitat local.